Demokracie

Zpět

Demokracie je základem společenského života v Atlantis a pravděpodobně jím bude do té doby, dokud se nevrátí Marius s požehnáním Strážců. Atlantská demokracie je spravedlivá a ctnostná, protože ji tak původně ustanovil ctnostný a spravedlivý Marius, a proto od té doby zůstává takřka neměnná. Níže je popsáno, jak demokratický proces v Atlantis vypadá. Bylo by však mylné si představovat, že všechno toto je někde zapsané v podobě zákonů. Průběh demokracie je dán zejména zvyky, pocházejícím od dob Maria, jejichž změna by mohla přinést anarchii, která se nepojí s ničím dobrým a spravedlivým.

[V hranatých závorkách jsou uvedené organizační informace]

[Níže je popsáno, jak demokracie v Atlantis funguje. Ač na první pohled celý systém může působit složitě, je jednoduchý a na Kempech si ho ještě více představíme. Nicméně bude určitě dobře, když si ho nastudujete, protože bude tvořit důležitou část hry ;)]

[Zjednodušený slovníček]

Verze 1.0

Občan

[Až na vzácné výjimky, jako třeba Sněm starších, jsou občany pouze hráči a jejich postavy mají v rukou kontrolu obce a zastávají všechny níže uvedené úřady.]

Základní kámen celé obce. Ten, komu přináleží rozhodovat o věcech veřejného blaha. Nástupce králů a zhouba tyranů. Občan. Být jedním z mála, kteří se v Atlantis mohou honosit titulem občan, znamená být členem výlučného a vpravdě jedinečného společenství. Není na světě jiného místa, kde by mohl každý svobodně rozhodovat o svém osudu a o směřování obce. Dává tedy smysl, že titul občana nemůže být udělen jen tak ledaskomu.

Titul občana s sebou nese celou řadu výsad. Pouze občané mohou volit a být voleni, zapojovat se do veřejných debat a rozhodovat o směřování obce.

Zároveň je ale každý občan též povinován dbát o dobré jméno obce, snažit se o její blahobyt a, je-li to třeba, přispěchat k její obraně se zbraní v ruce. Zaměstnáním každého občana je především právě jeho občanství a tedy starost o obec reprezentovaná zejména účastí na Občanském sněmu.

Občané se účastní správy obce nejprve ve svých Sousedstvích, v rámci kterých se často řeší lokální otázky a následně i v celoobecním Občanském sněmu, kde rozhodují o zákonech a hledají cestu ke spravedlivé obci. Nejaktivnější, či Strážci vyvolení občané pak zastávají jednotlivé funkce v rámci obce, z nichž každá s sebou nese další výzvy, ale i pravomoci.


Sousedský sněm

Sousedství mají svůj vlastní sněm, který nemá příliš mnoho pravomocí. Sousedé se tu mohou dohodnout na společném počínání ve svém Sousedství a také mohou hlasovat o tzv. třech čtvrtinách, jak hlasování zjednodušeně atlanťané nazývají. Alespoň tři čtvrtiny občanů Sousedství mohou odhlasovat, že budou, o otázce nebo zákonu projednávaném ve sněmu, hlasovat jednotně jako celé sousedství i proti vůli ostatních občanů v Sousedství. Tento druh hlasování je ale spíše pozůstatkem počátku demokracie a v poslední době není skoro vůbec využíván, protože bere možnost svobodné volby a vytváří špatné sousedské vztahy. Pokud dojde ke shodě tří-čtvrtin, Představený sousedství to ohlásí Předsedajícímu občanského sněmu.

Každé Sousedství má své vlastní tradice, jak určit Představeného sousedství, který je pověřen kontrolou průběhu hlasování a sčítáním hlasů v Sousedství, přestože by se o této pozici mělo prostě hlasovat.

      Primum
Je odvěkým zvykem, že v Primu má na starosti hlasování nejstarší člen Sousedství.

      Secundum
Ze slušnosti se každý den představený Secunda vzdá své pozice ve prospěch někoho jiného.

     Tercium
Prosté hlasování každý týden určí v Terciu představeného.

     Kvartum
V Kvartu je pozice představeného určena dohodou sousedů, jen výjimečně je zapotřebí přistoupit k hlasování.

Krom toho, že Sousedský sněm slouží jako prostor, kde si v menší skupině ujasnit pozice před hlasováním ve sněmu celoobecním, Občanském, má ještě několik vyhrazených pravomocí. Pomocí těch může sněm hlasováním ovlivňovat celkové směřování obce a do jisté míry i ovlivnit její vojenské směřování.

Každé Sousedství má totiž právo navrhnout ve volbách dva kandidáty do Rady, vládního orgánu Atlantis. Vliv na záležitosti vojenské je pak zajištěn tak, že z každého sousedství vždy vzejde jeden Strategos, jakýsi vojenský expert, či generál Atlantis.

 

Občanský sněm

Místo, kde se scházejí všichni občané obce, aby rozhodovali o jejím chodu. Dělí mezi občany absolutní moc, kterou dříve měli atlantští králové. Sněm, jak ho zkráceně nazývají atlanťané, je tedy orgánem omezeným pouze Ústavou a prakticky může rozhodnout o čemkoli, stejně jako by rozhodl král. Sněm dle zvyklostí zasedá vždy po poledním [tedy ve 14:00 se začátkem etapy], kdy se občané sejdou, aby rokovali o obecních problémech.

   Jednání a hlasování Sněmu

Jednání Sněmu začíná poutí Politarcha k Areopagu (Sněmu starších, viz dole). Po cestě je tradicí zastavit se u svatyně Atlanty a požádat ji o přízeň. Areopag ze svého středu vybere jednoho člena, Předsedajícího, pro dané zasedání.

Politarch předá Předsedajícímu zákony a otázky, které si přeje Rada projednat ve Sněmu. Předsedající k nim pak přidá zákony a otázky, které si přeje ve sněmu projednávat Areopag a případný návrh na odvolání některého z Úředníků, které může Radě navrhnout kterýkoliv občan. Poté Předsedající zahájí jednání Sněmu přečtením všech ten den projednávaných otázek a zákonů celému sněmu.

Předsedající se pak otáže Sněmu, má-li někdo námitky proti programu. Libovolný občan může v tuto chvíli vystoupit a vyzvat k zamítnutí programu v jeho navrhované podobě. Následuje hlasování, ve kterém je program zamítnut, vyjádří-li se proti němu tři čtvrtiny přítomných občanů.

V případě, že je program zamítnut, otevírá se Sněm pod řízením Předsedajícího veřejnosti a každý z občanů se může přihlásit o slovo a přednést svůj příspěvek, ať už se jedná o návrh zákona, či vyjádření.

Tradičním prvním bodem jednání je přestávka, kdy se mohou sejít Sousedství, aby mezi sebou projednala, jak budou hlasovat. Také je to prostor, kdy se mohou rozhodnout občané, že chtějí před hlasováním o jednotlivých zákonech a otázkách promluvit k Sněmu o daném tématu, většinou ve snaze přesvědčit své spoluobčany, aby hlasovali pro či proti.

Po krátké době Předsedající ukončí tradiční přestávku a postupně začne vyvolávat hlasování o jednotlivých otázkách a zákonech. Nejdříve představí otázku či zákon, pak následuje debata ve které se mohou vyjádřit řečníci z řad občanů. Tento bod může být přeskočen, pokud prostá většina přítomných odhlasuje přeskočení diskuse. Nakonec Předsedající vyvolá hlasování.

Aby byl Sněm usnášeníschopný, musí se hlasování účastnit alespoň polovina všech občanů. Usnášeníschopnost Sněmu potvrdí před každým hlasováním úředník Metronomos. Občané hlasují zvednutím pravé ruky s palcem spuštěným dolů, aby Předsedající mohl ověřit, že se jedná opravdu o ruku pravou. Předsedající a Metronomos následně sečtou zvednuté pravé ruce a pokud více než polovina občanů hlasuje kladně, tak se obec vyjádřila k otázce kladně či byl zákon přijat. (V případě změny Ústavy je potřeba dvou třetinová většina)

Jednání Sněmu ukončuje Předsedající.

   Pravomoci Sněmu

Hlavní a klíčovou pravomocí Sněmu je prostou většinou přítomných hlasů přijímat, či zamítat návrhy zákonů a otázek. Mimo této stěžejní pravomoci má Sněm ještě celou řadu pravomocí podružných.

První mezi nimi je možnost měnit Ústavu. K takto závažnému rozhodnutí však v minulosti ještě nedošlo a je třeba souhlas dvou z tří občanů celé obce.

Sněm má také pravomoci jmenovací. Jednak prostou většinou (nadpoloviční většinou přítomných) jmenuje či odvolává jednotlivé obecní úředníky s funkčním obdobím vždy jednoho týdne.

Při odvolávání Archona, či Radního, potřebuje Sněm souhlas absolutní většiny občanů (tedy nadpoloviční většiny všech občanů).

Krom jejich odvolávání má Sněm i svůj podíl na jmenování členů Rady. V tajných volbách občané hlasují pro své favority na členy Rady a osm nejúspěšnějších z těch, kteří ještě nejsou nominováni svými Sousedstvími, vyberou mezi kandidáty.

V neposlední řadě provádí Sněm také kontrolu obecních funkcionářů, které po vypršení jejich mandátu, či odvolání, může libovolný z občanů štvát před soud, uzná-li to Sněm prostou většinou za vhodné.


Rada

Ústřední orgán vlády nad obcí, Rada je jmenována součinností Strážců a občanů a pověřena zařizováním denodenních záležitostí obce, stejně jako přípravou nových zákonů a dohledem nad mnoha dalšími funkcionáři obce. Za tuto činnost náleží radním finanční odměna. Ze svého středu pak Rada vysílá Politarcha, který slouží jako hlava obce.

Rada sestává z osmi občanů, volených vždy každý týden v neděli pomocí specifického systému, který umožňuje vyjádřit svůj názor sousedstvím, jednotlivým občanům, i Strážcům.

  Volby do Rady

Pokaždé, když přijde čas na volby do Rady, odehraje se několik věcí. Nejprve každé Sousedství nominuje v tajné volbě dva své členy (dva občany sousedství, kteří získali nejvíc hlasů, v případě shody se losuje). 

Těmto, dohromady osmi, občanům je přidělen titul Aspirantů.

Následně dojde na nejbližším Občanském sněmu k vyhlášení osmi sousedských Aspirantů a k tajnému hlasování o dalších osmi Aspirantech do Rady. Jedná se o osm občanů, kteří získají nejvíce hlasů a nejsou již zároveň vybráni svými Sousedstvími.

   Průběh hlasování

Za zajištění korektního průběhu hlasování je zodpovědný Astynomos, ten vždy zajistí, že všichni hlasující mají jak hlasovat a že v průběhu hlasování nedojde k žádným výtržnostem. Historie Atlantis zná i případy, kdy Astynomos vyvolal hlasování o vyloučení několika občanů z hlasování o Radě pro jejich nectnostné chování v jeho průběhu. Samotné sčítání hlasů a správnost průběhu voleb pak provádějí Metronomos a Archon Basileus, jeden z titulu hlavního měřiče, druhý z titulu ochránce tradic a morálky obce. Ti tak mohou kontrolovat správnost hlasování a hlavně počítání hlasů.

Posledním krokem volby pak je vůle Strážců. Tato je vyjevena losem. Z šestnácti Aspirantů se osm radních vylosuje. Los provádí Metronomos za dohledu Předsedajícího a Archona Basilea. Být zvolen do rady je velkou ctí a proto není znám případ, kdy by někdo odmítl členství v Radě.

   Pravomoci Rady

Rada v první řadě připravuje návrhy zákonů, které pak předkládá ke schválení občanskému sněmu. Jako ale většina dalších institucí obce, i ona má podružné úkoly a pravomoci.

Mezi ty patří zajišťování fungování obce, především pak kontrola výkonu činnosti Archonů a obecních úředníků.

Rada nejen kontroluje tyto funkcionáře průběžně, ale provádí i takzvané “Přezkoumání”, které spočívá v tom, že ti, kteří se z vůle občanů, či Strážců, uchází o post Archona či obecního úředníka musí projít kontrolou charakteru a bezúhonnosti před Radou.

S volbou do Rady však přichází i vědomí nevyhnutelného “Přezkoumání”. Každý Radní je totiž po konci svého týdenního funkčního období, nebo je-li odvolán z funkce povinen na nejbližším občanském sněmu “složit účty”, podrobit se přezkoumání svými spoluobčany, z nichž kterýkoliv může navrhnout zahájení soudu s bývalým radním. Ať již pro nedbalost, zneužívání pravomoci, nebo z libovolného jiného důvodu. Takovýto návrh je pak schvalován prostou většinou Sněmu.

  Hlasování v Radě

Hlasování v Radě není nikterak zákonem ošetřeno, tradice však káže, že každý z radních má v případném vnitřním hlasování jeden hlas, obvykle však převažuje strana na kterou se přikloní Politarch. To se samozřejmě vztahuje pouze na hlasování uvnitř Rady. Na občanském Sněmu má každý hlas stejnou váhu.


Politarch

Předseda Rady, nejbližší titul který Atlantis má ke králi dob minulých. Není divu, že všechny jeho činy jsou velmi bedlivě sledovány a nezřídka se stává, že je volán k zodpovědnosti za sebemenší přešlap, kterého se během výkonu své funkce dopustí. Přesto je funkce Politarcha nade všechny prestižní a je pramálo občanů, kteří by se nechtěli stát vládcem Atlantis alespoň na den.

Politarch je volen Strážci, tedy náhodně losován z členů Rady na konci dne [tedy na konci etapy nebo po večeři], vždy na období jednoho dne a není možné, aby jeden občan zastával tuto funkci několikrát za dobu působení jedné Rady. Losování má na starosti člen Areopagu, tradičně Předsedající daného dne.

Po tuto dobu je Politarch hlavním představitelem města. Je to on, kdo má v mnoha ohledech hlavní slovo v určování směřování Atlantis. V době výkonu své funkce je Politarch hlavním představitelem obce směrem ven. To on přijímá cizí vyslance a návštěvy.

Ani směrem “dovnitř” obce není jeho pozice nijak zanedbatelná. Politarch je držitelem pomyslných klíčů k branám Atlantis a vystupuje v roli ochránce Periphovy koruny uložené v hrobce rodu Julia.

Hlavní náplní Politarchovy činnosti je ale bezesporu finalizace a předkládání návrhu programu jednání pro daný den.


Archoni

V dobách královských byli archoni členové vysokých šlechtických rodů, nebo královské rodiny, kteří byli z vůle Strážců a králů pověřeni správou vybraných aspektů života. Přestože doba králů již pominula, posty Archonů přežívají dodnes, samozřejmě již otevřené všem občanům, neb není nikdo, kdo by se v dnešní Atlantis mohl nad občana povyšovat.

V moderní Atlantis jsou Archoni losováni z řad občanů každý týden v neděli. Takto vylosovaní jedinci jsou následně podrobeni přezkumu ze strany Rady a jsou-li shledáni vhodnými, jsou uvedeni do funkce. Jinak se losování opakuje.

Vzhledem k vysoké prestiži a symbolické hodnotě kterou s sebou pozice Archona nese, jsou občané vykonávající tuto funkci po ukončení mandátu opět přezkoumání Sněmem. Nicméně dokončí-li úspěšně svůj mandát a jsou-li Sněmem shledáni bezúhonnými, nastoupí na cestu toho, stát se členy Areopágu. K tomu je ale zapotřebí, aby dotyčný občan postupně zastával funkci Basilea i Polemarcha a prokázal se jako bezúhonný a ctnostný v obou. Až úspěšným absolvování druhého přezkoumání, se dotyčný stává členem Areopágu, se všemi výhodami, které takový status přináší. Netřeba zmiňovat, že jen pramálo z Archonů je shledáno tak příkladnými, že je jim tato pocta Sněmem udělena. Tradiční výklad totiž říká, že zatímco Strážci dají dotyčnému příležitost tím, že ho vyvolí do funkce Archona, většina není dostatečně ctnostná, aby v této přenáročné zkoušce obstála v očích svých spoluobčanů.

   Archon Basileus

Titul Archona Basilea se pojí s kultem Strážců. Ve zkratce by se dalo říci, že Basileus slouží jako hlavní morální autorita Atlantis. Je to právě on, kdo se stará o náklonnost Strážců a případné rituály žádající jejich vedení. S touto jeho funkcí se pojí i jeho role jako obecního hlídače ctnosti. Je to právě Basileus, který dohlíží na morální úroveň obce a následování tradic. Jeho hodnost mu také dává pravomoc dohlížet na záležitosti řízení obce. Nejvýraznějšími projevy těchto pravomocí jsou pak kontrola voleb do Rady a Basileova úloha ve vyšetřování vražd občanů.

V případě vraždy občana totiž přebírá zodpovědnost za vyšetřování případu nikoli Astynomos, nýbrž samotný Archon Basileus. Jedná se totiž o tak závažný přečin, že je třeba, aby mu věnoval pozornost úřad vyvolený Strážci, ne jen smrtelníky. V tomto jeho úsilí tradičně Basileovi napomáhá skupina pověřenců z jednotlivých Sousedství, protože každé sousedství má pochopitelně zájem na vyšetření vraždy jednoho z občanů Atlantis. Několikrát se dokonce i stalo, že Basileus ve své moudrosti pověřil vyšetřováním občana proslulého svou bystrou myslí a sám celý proces jen zaštiťoval.

   Archon Polemarchos

Strážci vyvolený šampion, nezaujatě vybraný vojevůdce Atlantis. Archon Polemarchos je od dob královských nejvyšším vojenským velitelem obce a je to právě on kdo vede obec do války. V dobách moderní Atlantis, v dobách rovnosti občanů, se stalo zvykem, že Polemarchos dopřává sluchu Stratégům jednotlivých sousedství až do té míry, že nesouhlas byť jediného stačí k zrušení plánu a otevření debaty válečné rady.

Ve vnitropolitických záležitostech obce je pak Archon Polemarchos jakýmsi expertem na cizince. Je to právě on, kdo pomáhá řešit zločiny spáchané na cizincích, či cizinci.

Archon Polemarchos stojí v kontrastu s ctností rozvážnosti a umírněnosti, kterou dle tradic představuje Basileus. Jeho je oheň rozhodování, akce, ale i spravedlnosti. Říká se, že Strážci do této role vybírají občany, kteří jsou iniciativní a nebojí se jít za správnou věcí, byť ta nemusí být všem zřejmá. Právě proto, z úcty ke skryté pravdě, kterou často vidí jen Polemarchos, má tento archon tradičně právo žádat opakování losování porotců do soudních Porot.


Občanské úřady

Ke správě a zajišťování chodu obce je zřízeno několik postů úředníků. Tito občané, volení vždy každou neděli na týdenní funkční období Občanským Sněmem mají za úkol zajišťovat jednotlivé aspekty fungování obce. Za tuto činnost jim, krom prestiže, náleží i peněžitá odměna.

Úředníci jsou voleni na Občanském sněmu z dobrovolných kandidátů v otevřené volbě. Funkci získává ten kandidát, pro kterého hlasuje nejvyšší počet občanů, v případě remízy se hlasování jednou opakuje. Skončí-li i druhé hlasování remízou, je mezi kandidáty losováno.

Vítězové hlasování v občanském sněmu jsou pak podrobeni přezkoumání Radou, která může ze závažných důvodů odmítnout svěřit dotyčnému tak důležitou funkci. V takovém případě hlasuje Občanský sněm znovu od začátku.

Po ukončení mandátu, ať již odvoláním, či jeho dovršením, jsou Úředníci podrobeni přezkoumání Občanským sněmem. Při této příležitosti jsou často nuceni zodpovídat se ze svých rozhodnutí a libovolný občan může přezkoumávaného úředníka hnát před soud za zločiny proti Atlantis.

   Astynomos

Astynomos zajišťuje chod obce. Je to právě tento úřad, který dohlíží na obecní otroky, městskou policii, flétnistky, tanečnice a kurtizány, odvoz odpadu a správu veřejných prostranství.  Je to právě on, kdo vyšetřuje zločiny v obci a napomáhá s vyšetřováním ve zvláštních případech. Do jeho povinností jakožto strážce pořádku také spadá dohled nad volbami do Rady.

   Agoranomos

Úředník vykonávající dohled nad obchodem v obci. Do jeho jurisdikce spadá dohled nad obecním majetkem, zásobami a sýpkami. Nejvýznamnější částí toho úkolu je správa obecní pokladnice a vyplácení odměn obecním úředníkům a jiným placeným funkcím. Zároveň je to právě on kdo určuje výši cel a limity na dovoz zboží z vnějšku obce a pouze on, kdo může udělit cizinci krátkodobé povolení k pobytu jakožto svobodný obyvatel. Jen se souhlasem Agoranoma smí cizinec předstoupit před občanský sněm a požádat o povolení k dlouhodobému přebývání a podnikání v obci.

   Metronomos

Hlavním a nejdůležitějším úkolem Metronoma je pravidelně, každých deset let, přepočítávat hranice Sousedství.

Protože to je ale čest, která se týká pouze jednoho z mnoha Metronomů, musí se ostatní občané zastávající tento úřad spokojit s výkonem ostatních povinností. Jedná se především o výběr daní v obci, ať již ve formě peněz, nebo úrody. Dále je Metronomos pověřen kontrolou užívání správných měr a vah při obchodech na tržišti a v neposlední řadě je to právě on, kdo spolu s Basileem přepočítává a vyhlašuje výsledky voleb do Rady.


Areopagus / Sněm starších

[Areopagus je, alespoň z počátku, obsazený pouze nehráčskými postavami.]

Sněm starších se sestává z občanů, kteří bezúhonně vykonávali funkce Archonů a byli svými spoluobčany shledáni hodnými zasednout v tomto velmi úctyhodném úřadu.

Areopagus slouží Atlantis jako kotva, která zajišťuje stabilitu i v dobách nejistoty. Tento sněm moudrých a ctnostných a spravedlivých občanů oplývá řadou pravomocí, ale je tradicí, že není-li třeba, nezasahuje do běhu obce. Ostatně členové Areopagu se nepočítají jako součást jednoho ze Sousedství a Areopag je tedy svým způsobem pátým sousedstvím - způsob jak tyto staré a moudré občany osvobodit od povinnosti bojovat s jedním ze čtyř sousedství.

Tradice však káže, že pokud areopagita mluví, občan naslouchá. Areopagus každý dnem vnitřním hlasováním vyvolí jednoho občana ze svého středu, který pro ten den slouží jako předseda sněmu.

Areopagus se též může shodnout na návrhu zákona či otázky a během audience Politarcha u sněmu starších tento svůj návrh předložit. Předseda sněmu pak návrh dodatečně připojí do programu jednání pro daný den.

Také slouží jako poradní orgán Občanského sněmu, pokud by bylo potřeba vyjasnit fungování zvyku či zákona.

Tradice též velí, že moudrost starších nesmí být podceňována a postaví-li se sněm starších jednotně proti návrhu nějakého zákonu, musí být tento zákon potvrzen dvoutřetinovou většinou občanského sněmu, nejen většinou prostou, jak je obvyklé.

Poslední pravomocí Areopagu je udělovat hlasováním milost odsouzeným.


Stratégové

Každé Sousedství má svého vlastního velitele, tzv. Stratéga. Tento úřad je stejně starý jako Sousedství, která ještě v královské době měla usnadnit organizaci atlanťanů v případě války. Každé Sousedství si ze svého středu volí vždy na jeden týden prostou většinou Stratéga, který je vede v boji a mimo boj dohlíží na to, že je každý v sousedství k boji připraven. Sousedství mohou o stratégovi hlasovat kdykoli se jich sejde více než tři čtvrtiny a mimo boj (a tím předchozího zbavit funkce). Stratég má také přednostní práva hovořit na sněmu v otázkách týkajících se vojenství a bezpečnosti, ba dokonce se může vyjádřit k otázkám vojenství a bezpečnosti i v případech, kdy nebyl zákon či otázka otevřena diskusi.

V případě vojenského konfliktu pak tradice velí, že stratégové vykonávali funkci zástupců Polemarcha. V moderní Atlantis je ale obvykle Polemarchem přihlíženo k odborné způsobilosti Stratégů a ti tak mají ve válečné radě každý právo veta.


Soud a poroty

Protože i v krásné a spravedlivé obci jako je Atlantis může dojít k činům vyžadujícím soud, je třeba se i o tomto aspektu života zmínit. V případě, že se nějakému občanu obce stane újma, může se obrátit na Astynoma. Ten oznámení vyšetří a případně zahájí soudní řízení. Soudní proces samotný obvykle začíná tak, že příslušný Obecní úředník, obvykle Astynomos, výjimečně jeden z Archonů, obviní nějakého občana, či usedlíka ze zločinu proti obci, nebo jejím občanům. Výjimkou z tohoto pravidla jsou Přezkoumání jednotlivých hodnostářů obce po dokončení jejich mandátů. V takovýchto případech může obvinění vznést libovolný občan, protože se jedná o blaho obce a o to je každý občan povinen usilovat.

   Výběr poroty

Pro každý soudní proces se vybírá unikátní Porota sestávající z pěti občanů, kteří jsou za svůj čas odměňováni z obecních peněz.

Prvním krokem je výběr dobrovolníků. Tvorba Poroty je bodem programu Občanského sněmu a když na ní dojde, jsou dobrovolníci ochotní zasednout v Porotě pro daný případ vyzváni, aby se přihlásili. Z těchto dobrovolníků jsou losováni tři Porotci. Prvnímu vylosovanému navíc připadá role Soudce, tedy vedoucího procesu, který má za úkol zajišťovat průběh a formální stránky soudního řízení. Jeho hlas má i nadále stejnou váhu jako hlasy ostatních porotců.

Zbývající dva Porotci, kteří zbývají do celkového počtu pěti, jsou losováni ze všech přítomných členů Sněmu. Samozřejmě platí, že žádný občan nemůže být vylosován dvakrát, v takovém případě by se los opakoval.

U obou těchto losů má Archon Polemarchos právo požadovat jejich opakování. Jména prvně tažených se však do osudí vrací a jsou známy případy, kdy opakovaný los dopadl stejně jako los první.

   Průběh soudního řízení

Soudy v Atlantis jsou jednoduché, neboť přílišné komplikace neslouží spravedlnosti. Tradičně probíhají tak, že Soudce nejprve vyzve jednu, a následně i druhou stranu k přednesení jejich řeči. Na tyto proslovy má každý pouze Soudcem vyměřený čas, tradičně tři minuty.

Následují vystoupení svědků, přizvaných na žádost jedné ze stran sporu. Svědci přednesou krátkou řeč a odpoví na případné dotazy Porotců. Porotci samozřejmě mohou klást dotazy i jednotlivým stranám sporu přímo.

Po výpovědích svědků mají obě strany možnost pronést závěrečnou řeč a následuje hlasování Poroty. Porota zásadně hlasuje, aniž by spolu porotci jakkoli své názory konzultovali, je přísně zakázáno, aby se jednotliví Porotci ovlivňovali navzájem.

První hlasování je jednoduché, Porota rozhoduje pouze vinen, či nevinen.

Je-li obžalovaný shledán vinným, je tradicí, že obě strany sporu navrhnout v krátké řeči trest, který považují za adekvátní.

Porota se následně poradí, a prostou většinou odhlasuje, který z trestů bude vykonán.

---

[Poznámka: Přestože jsme se maximálně snažili vše správně spočítat a vyladit, vše nemusí být tak, jak si to Strážci přáli a proto v zájmu hratelnosti a zábavnosti může dojít v budoucnu k úpravám ;) ]


Zjednodušený slovníček:

Občan: plnoprávný obyvatel Atlantis s možnostmi i povinnostmi k podílu na řízení obce

Sousedství: jedna ze 4 částí města Atlantis, jehož obyvatelé společně projednávají některé otázky

Sousedský sněm: navrhuje vlastní 2 kandidáty do rady a volí stratéga, může hlasovat jednotně

Občanský sněm: shromáždění občanů kde se rozhodují nejdůležitější otázky obce

Rada: 8 na týden vybraných občanů připravujících program jednání sněmu, kontrolují archony a úředníky

Politarch: na 1 den losovaný představený Rady, nejvyšší post v Atlantis

Areopag: Sněm starších moudrých a ctnostných občanů zajišťujících stabilitu (páté sousedství)

Předsedající: člen Areopagu řídící Občanský sněm

Úředníci: na týden volení pověřenci pro běžný chod obce

Astynomos: úředník pro dohled nad běžným chodem obce, otroky, policií, vyšetřuje běžné zločiny

Agoranomos: úředník pro dohled nad obchodem, správce sýpky a pokladnice

Metronomos: úředník pro výběr daní, počítá a vyhlašuje s Basileem hlasy pro volby rady

Archoni: na týden losovaní a radou schvalovaní představitelé Atlantis pro vybrané otázky

Archon Basielus: archon morální autority, kontroluje volby, vyšetřuje vraždy občanů

Archon Polemarchos: archon vojenství, nejvyšší velitel ve zbrani s autoritou nad cizinci

Stratégové: volení vojenští velitelé jednotlivých sousedství

Přezkoumání: proces zhodnocení jednání Úředníků, Archonů, Radních i Politarcha po ukončení funkce

Soud: porota z pěti občanů rozhodující v případě žaloby po obvinění (obvykle Astonymem)

Zpět